The Laura Joh Rowland Wiki
Advertisement
The Laura Joh Rowland Wiki

Sano Masahiro is the son of Sano Ichirō and Reiko.

Physical description[]

Coming soon...

Personality[]

Coming soon...

Biography[]

Coming soon...

Skills[]

Coming soon...

Relationships[]

Sano Ichirō[]

Masahiro respects and looks up to Sano.

Trivia[]

Coming soon...

References[]

Coming soon...

Navigation[]

Characters
Sano clan Sano IchirōReikoMasahiroAkikoEtsukoSano Shutarō
Yangisawa clan Yanagisawa YoshiyasuLady YanagisawaYoritomoKikukoYoshisato
Hirata clan HirataMidoriTaekoTatsuoChiyoko
Tokugawa clan Tokugawa TsunayoshiIenobu
Niu clan Niu MasamuneLady NiuNiu MasahitoNiu Yukiko
Advertisement